Kamis, 10 Desember 2009

CONTOH SURAT KUASA MEMOTONG GAJI

SURAT KUASA MEMOTONG GAJI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ………………………………………………………………………
Pekerjaan : ………………………………………………………………………
Jabatan/ Bagian : ………………………………………………………………………
Alamat : ………………………………………………………………………

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama : ………………………………………………………………………
Pekerjaan : ………………………………………………………………………
Jabatan/ Bagian : ………………………………………………………………………
Alamat : ………………………………………………………………………

Untuk memotong gaji saya setiap bulannya sebesar Rp. ………………………….
(……………………………………………………………………)

Untuk diberikan kepada Koperasi Guna Bhakti guna pembayaran/ angsuran pinjaman yang saya terima.
.
Surat kuasa ini tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir sebelum hutang pinjaman yang saya terima dinyatakan lunas oleh pihak Koperasi Guna Bhakti.

Demikian Surat Kuasa ini kami buat dengan sebenar – benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang diberi kuasa, Yang memberi kuasa,
Bendahara/ Juru bayar


…………………………..…. ……………………………….

Mengetahui,
DirekturDENI AHMAD,MM